Na osnovu člana 27. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH 6/92, 8/93 i 13/94), člana 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Sl.novine HNK“, broj: 4/19, i 5/19, 5/20), člana 16. Pravila Javne ustanove  Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica broj: 01-03-2/18,01-05-4/20,01-17-2/22, člana 8.stav (2)  Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica (Prečišćen tekst) broj:01-16-2/23 i Odluke o potrebi prijema zaposlenika broj:01-16-4/23 od  30.06.2023.godine,  Upravni odbor Javne ustanove Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica  raspisuje


JAVNI OGLAS
za prijem  u radni odnos na neodređeno vrijeme
u  JU Muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica


I  RADNO MJESTO

Raspisuje se javni oglas za  prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca na radno mjesto:

1.DOMAR...........................1 (jedan) izvršilac;  

Opis poslova i radnih zadataka:
vrši poslove oko cjelokupnog održavanja zgrade,vanjskog prostora i eksponata na otvorenom,
održava u ispravnom stanju cjelokupne otvore Muzeja, centralnog grijanja, vodovodne instalacije i   kanalizacije,izvodi i održava sve bravarske i limarske poslove, odgovara za uredno održavanje temparature u radnim prostorijama i racionalno korištenje goriva,učestvuje u montaži i demontaži pokretnih izložbi,održava i vrši opravke elektro-instalacija Muzeja,održava telefonsku centralu i uređaje za signalizaciju požara, postavlja i rukuje ozvučenjima i stara se o njihovom održavanju i čuvanju,rukuje aparatima za prikazivanje filmova i dijapozitiva,stara se o održavanju aparata i rukuje i ostalim tehničkim pomagalima,vodi tehnički magazin Muzeja,
radi i druge poslove po potrebi,za svoj rad odgovora direktoru Muzeja.

II USLOVI
Prijavljeni kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uslove:
Opći uslovi:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opću zdravstvenu sposobnost,
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak,te da nije osuđivan za krivično djelo.
Posebni uslovi :
- vrsta i stepen školske spreme: SSS – III ili IV  stepen (tehničkog smjera  ili jedan od zanatskih smjerova),
-radno iskustvo:  šest (6) mjeseci.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti  sljedeće dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova:
1.Uvjerenje o državljanstvu,
2.Izvod iz matične knjige rođenih,  
3.Diploma/svjedočanstvo o završenoj školi,
4.Potvrda/ uvjerenje o radnom iskustvu,
5.Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,
6.Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
7. Uvjerenje o nekažnjavanju.

IV  POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA
Popunjena i potpisana Prijava na javni oglas podnosi se isljučivo  na obrascu koji je objavljen uz javni oglas i može se preuzeti na web stranici Muzeja www.muzej-jablanica.com.
Traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 mjeseci i ne podliježu vraćanju.
Komisija za izbor će kandidate, koji ispunjavaju formalno-pravne uslove iz javnog oglasa, pismenim putem obavijestiti o mjestu i vremenu održavanja usmenog ispita/intervjua.

Napomena:
•    Prioritet pri zapošljavanju imaju osobe iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK, kao i osobe koje po drugim važećim zakonima imaju prioritet u zapošljavanju, ukoliko ispunjavaju opće i posebne uslove radnog mjesta i dostave  dokaz  o prednosti pri zapošljavanju.
•    Samo izabrani kandidat je dužan  dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uvjerenje o nevođenju  krivičnog postupka  i uvjerenje o nekažnjavanju prije zasnivanja radnog odnosa.

Javni oglas, sa obrascem za prijavu, je objavljen na web stranici Muzeja www.muzej-jablanica.com.
Rok za podnošenje prijava na javni oglas iznosi 15 dana od dana objave oglasa.

Obavještenje o raspisivanju javnog oglasa je  objavljeno u dnevnim novinama  „Dnevni avaz“ i „Oslobođenje“.
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa potrebnim dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uslova  javnog oglasa dostaviti  lično  ili preporučeno putem pošte  na adresu:
JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica
Ul.  1. Mart 23,
88420 Jablanica
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom
“Prijava na javni oglas za radno mjesto domar -NE OTVARAJ”

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi”
Jablanica
UPRAVNI  ODBOR
Broj:01-17-4-1/23
 
PREDSJEDNIK UPRAVNOG  ODBORA
Miran Sihirlić    

           
Kompletan sadržaj Javnog oglasa možete preuzeti na ovom linku.

Prijavni obrazac možete preuzeti na ovom linku.